Proceedings of the 2nd International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS'10: Preface

Rui Yong, Klara Nahrstedt, Xiaofei Xu, Hongxun Yao, Shuqiang Jiang, Jian Cheng, Xilin Chen, Jun Du, Lingyu Duan, Jianping Fan, Xinbo Gao, Qingming Huang, Mohan Kankanhalli, Xuelong Li, Jing Liu, Qingshan Liu, Yan Liu, Chong Wah Ngo, Ting Rui, Yoichi SatoNicu Sebe, Cees Snoek, Qi Tian, Jinjun Wang, Jinqiao Wang, Qing Wang, Fei Wu, Changsheng Xu, Dan Xu, Pingkun Yan, Shuicheng Yan, Jie Yang, Xiaokang Yang, Yuan Yuan, Guangyu Zhu, Zhenfeng Zhu, Roger Zimmermann

Research output: Contribution to journalEditorial

ASJC Scopus subject areas

  • Computational Theory and Mathematics
  • Computer Networks and Communications
  • Human-Computer Interaction
  • Software

Cite this

Yong, R., Nahrstedt, K., Xu, X., Yao, H., Jiang, S., Cheng, J., Chen, X., Du, J., Duan, L., Fan, J., Gao, X., Huang, Q., Kankanhalli, M., Li, X., Liu, J., Liu, Q., Liu, Y., Ngo, C. W., Rui, T., ... Zimmermann, R. (2010). Proceedings of the 2nd International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS'10: Preface. Proceedings of the 2nd International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS'10.