Proceedings of the 2005 International Conference on Grid Computing and Applications, GCA'05: Foreword

Hamid R. Arabnia, Frank Baetke, Fischer Y. Cai, Wentong Cai, Thomas L. Casavant, Lin Chen, Joe Demaria, Qianni Deng, Stephen Elbert, Akos Frohner, Fabrizio Gagliardi, Tao He, Thomas H. Hinke, Roy S.C. Ho, James Hunsaker, Geun Sik Jo, Peter Kacsuk, Boyd Knosp, Peter Kunszt, Francis LauJussipekka Leiwo, Minglu Li, Xingwu Liu, Joan Lu, Jun Ni, Yi Pan, Gianvito Quarta, Mitsuhisa Sato, Wolfram Schiffmann, Yuzhong Sun, Weiqin Tong, Shaowen Wang, Eric Wu, Laurence T. Yang, Wei Zhao, Yao Zheng, Minghong Zhou, Wanlei Zhou

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish (US)
JournalProceedings of the 2005 International Conference on Grid Computing and Applications, GCA'05
StatePublished - 2005
Externally publishedYes
Event2005 International Conference on Grid Computing and Applications, GCA'05 - Las Vegas, NV, United States
Duration: Jun 20 2005Jun 23 2005

ASJC Scopus subject areas

  • Computer Science Applications
  • Hardware and Architecture

Cite this