Chiral assemblies of pinwheel superlattices on substrates

Shan Zhou, Jiahui Li, Jun Lu, Haihua Liu, Ji Young Kim, Ahyoung Kim, Lehan Yao, Chang Liu, Chang Qian, Zachary D. Hood, Xiaoying Lin, Wenxiang Chen, Thomas E. Gage, Ilke Arslan, Alex Travesset, Kai Sun, Nicholas A. Kotov, Qian Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results